Prodekan për qështje mësimore dhe DAM

Florita Raifi



Email: [email protected]
Tel:
+381 (0) 38 220 446
Titulli: Profesor asistent

-------------------------------------
* CV - Shqip
* CV - Anglisht