Prodekan për qështje mësimore dhe DAM

Florita RaifiEmail: florita.raifi@uni-pr.edu
Tel:
+381 (0) 38 220 446
Titulli: Profesor asistent

-------------------------------------
* CV - Shqip
* CV - Anglisht