Personeli administrativ

Fitim Guri
Zyrtar i TI-së
Fakulteti i Arteve
fitim.guri@uni-pr.edu
+386

Gani Duli
Zyrtar i lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Arteve
gani.duli@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Gjuka Balidemaj
Zyrtare për logjistikë dhe asete
Fakulteti i Arteve
gjuka.balidemaj@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Sabrije Vllasaliu
Zyrtare e shërbimit të studentëve
Dega e Arteve Muzikore
sabrije.vllasaliu@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Isuf Jashari
Zyrtar i shërbimit të studentëve
Dega e Arteve Figurative
isuf.jashari@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Besa Guhelli
Zyrtare e shërbimit të studentëve
Fakulteti i Arteve
besa.guhelli@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Hysnije Hoxha
Sekretare Teknikë e Dekanit - arkiviste
Fakulteti i Arteve
hysnije.hoxha@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Sheqir Islami
Mjeshtër i grafikës dhe skulpturës
Fakulteti i Arteve
sheqir.islami@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Fexhrije Zeka
Asistente administrative
Fakulteti i Arteve
fexhrije.zeka@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Amira Bërkolli
Menaxhere e Art Center dhe Galeria e Fakultetit te Arteve
Fakulteti i Arteve
amiraberkolli@hotmail.com
+377 (0) 44

Saradna Rexhaj
Modele
Fakulteti i Arteve
saradna.rexhaj@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Hajrije Rexhepi
Modele
Fakulteti i Arteve
hajrije.rexhepi@uni-pr.edu
+377 (0) 44

Besim Pllana
Model
Fakulteti i Arteve
besim.pllana@uni-pr.edu
+377 (0) 44