Sekretari i Fakultetit

Albana Sadikaj
Pozita: Sekretar i Fakultetit
Tel.: +381(0)38
Fax.:
+381(0)38
Mail.:
[email protected]
Fakulteti i Arteve
Rr. "Nëna Terezë", p.n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës