Menaxhmenti

Menaxhmenti në Fakultetin e Arteve përbëhet nga Dekani dhe Prodekanët.

Detyra kryesore e Zyrës së Dekanit është që të udhëheqë Fakultetin e Arteve, në bazë të kompetencave që përcaktohen me Statut dhe rregullore të tjera në fuqi, brenda Universitetit të Prishtinës.

Në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive të përcaktuara me Statut dhe akte të tjera, Dekani i Fakultetit të Arteve, ndihmohet nga prodekanët. Detyrat e prodekanëve caktohen nga Dekani, në bazë të një fushëveprimi të përcaktuar paraprakisht.

Email kontakt: [email protected]