Përzgjedhja e lëndëve zgjedhore

19 Tetor 2021
SHARE

Njoftohen studentët e drejtimeve / profileve të poshtëshënuara që obligohen të përzgjedhin lëndët zgjedhore duke klikuar në drejtimin/profilin përkatës përes google forms ku dhe munden të përzgjedhin lëndët përkatëse