Web Series Training Workshop

06 Maj 2022
SHARE

NJOFTIM

Web Series Training Workshop

Kur: 17,18 dhe 19 maj 2022

Ku: Fakulteti i Arteve, Programi Regji Filmi

Studentët nga të gjitha programet janë të mirëseardhur!

Te gjithë të interesuarit duhet të dergojnë email në: [email protected]

Përmbajtjen e programit ju dërgojmë me email!

(English below)

Canal France International në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës dhe Balkan Film Market prezantojnë një iniciativë të re trajnimi audiovizual, e krijuar për të zhvilluar dhe prodhuar ne mënyrë të pavarur pilote të serialeve për ueb.

Gjatë këtij uorkshopi, pjesëmarrësit do të mësojnë përbërësit kryesor në zhvillimin e një serie për web, si edhe do të përfitojnë njohuri të strategjive dramaturgjike dhe narrative të përdorura në seritë e suksesshme të internetit.

Ata do të diskutojnë konceptimin dhe zhvillimin e ideve për ueb dhe platforma digjitale, me synimin kryesor për të zgjeruar kufijtë krijues dhe për të rritur cilësinë e punës së tyre. Programi i trajnimit do të prezantojë mjetet bazë se si të bashkëpunohet në mënyrë efektive për të krijur nje seri origjinale për ueb.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë e të kuptojnë më mire avantazhet e punës së punës në grup, dhe do të fitojnë njohuri më të thella në lidhje me procesin specific të krijimit të ueb-serive. Ata do të njijen me konceptet kryesore të pozitave të producentit krijues, “showrunner”, krye-skenaristit, redaktorëve të skenarit (script editors), redaktorëve porositës (commissioning editors), dhe skuadres së skenaristëve (writers room) në përgjithësi.

Gjatë këtij uorkshopi, pjesëmarrësit do të mësojnë si të punojnë kreativisht për të përcaktuar konceptin e serisë, konstruktimin e pilotit si përfaqësim dinjitoz të series, si edhe do të kuptojnë më mirë dallimet e rrëfimit të shkurtër serial për ueb, dhe atij të gjatë. Gjithashtu do të mësojnë si të prezantojnë “pitch” duke qenë vetvetja, duke prezantuar me konfidencë!

Në thelb të tij, ky uorkshop synon të shërbejë si një inkubator i zërave emergjentë të Kosovës që synojnë të mbushin nevojën e tregut në rritje të për talente origjinale me një mentalitet evropian.

---------------------------------------------------------

Canal France International in Collaboration with the University of Prishtina and Balkan Film Market presents a new audiovisual training initiative, designed to develop and pilot independently-produced web series.

During the Web Series Workshop, the participants will learn the key ingredient in developing a series, and gain a solid understanding of the dramaturgic and narrative strategies used in successful web series.

They will discuss conceiving and developing ideas for web and digital platforms, with the main goal to expand creative boundaries and boost the quality of their work. The training program will present the basic tools on how to collaborate effectively and deliver original web series.

The participants will have a better understanding of the importance of teamwork and dive into the creative process for the web, as well as the key concepts of the positions of creative producer, showrunner, head writer, script editors, and writers room overall.

In the course of this workshop, the participants will learn the process of working creatively to define the concept of their series, outline their pilot, as a representation of the series, and better understand the storytelling differences between short-form series and long-form series. They will learn to pitch the projects by being themselves, with confidence!

At its core, this training workshop aims to be an incubator of emerging new voices aiming to fill the void of the growing demand in the market for diversified Kosovar talent with a European mindset.